Class: ________________            Reg. No. ______________

 

 

Name: _______________            Score: _________________

 

Grammar Test

Answer Sheet(答案卷)

May 31, 2003

○○○○=A, B, C, D

 

如你選擇的答案是A請在第一圓圈內劃或塗黑,依次類推

 

1. ○○○○

2. ○○○○

3 ○○○○

4. ○○○○

5. ○○○○

6. ○○○○

7. ○○○○

8 ○○○○

9 ○○○○

10. ○○○○

11. ○○○○

12. ○○○○

13. ○○○○

14. ○○○○

15. ○○○○

16. ○○○○

17. ○○○○

18. ○○○○

19. ○○○○

20. ○○○○

21. ○○○○

22. ○○○○

23. ○○○○

24. ○○○○

25. ○○○○

26. ○○○○

27. ○○○○

28. ○○○○

29. ○○○○

30. ○○○○

31. ○○○○

32. ○○○○

33. ○○○○

34. ○○○○

35. ○○○○

36. ○○○○

37. ○○○○

38. ○○○○

39. ○○○○

40. ○○○○

41. ○○○○

42. ○○○○

43. ○○○○

44. ○○○○

45. ○○○○

46. ○○○○

47. ○○○○

48. ○○○○

49. ○○○○

50. ○○○○

 

註:為便利老師測驗學生,設計此班級,學號,姓名及得分之答案卷